PRIVACYVERKLARING

Het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens willen we elke dag weer waarmaken. We werken met goed beveiligde informatiesystemen en heldere privacy statements. Wanneer nodig passen we deze aan. Zoals nu, met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Lees hier hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wie zijn we
Wij zijn TMC Consultancy C.V.
TMC Consultancy is gevestigd te Amsterdam , Keurenplein 41, postcode 1069 CD en is verantwoordelijk voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens
Wij verzamelen persoonsgegevens van:

Bezoekers en gebruikers van de website 
Als u onze website bezoekt , verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat en browser waarmee u onze website bezoekt. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, voor uw gebruiksgemak en om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
De informatie verwerken we;

Met uw toestemming
Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met u zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren.
Sollicitanten, (potentiële) professionals of adviseurs, ZZP-ers, medewerkers van leveranciers, deelnemers van klanten of andere personen
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, in- en doorleen, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, re-integratie, loopbaanbegeleiding en outplacement, advies, onderzoek, planning en personeels- en salarisadministratie.

De informatie verwerken we;
Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met u zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren
Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging
In beperkte gevallen: met uw toestemming, daar waar dit mogelijk is en je deze toestemming in vrijheid kan geven. (Indien je jonger bent dan 16 jaar hebben wij de toestemming nodig van je ouders (of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt).

Zakelijke relaties
We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, (2) om een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

De informatie verwerken we;
Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met u zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren
Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens) dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging
Op grond van uw toestemming.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens
Wij verzamelen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld als;
U onze website bezoekt
U uw gegevens invult of achterlaat op onze website
U wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening of om u een dienst te verlenen.
en als wij dit niet direct van u hebben gekregen;
Van social media, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat u geïnteresseerd zou zijn in werk. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse hebt om u bij ons in te schrijven of op een andere manier gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om rekening te houden met uw wens niet door ons benaderd te worden
Als wij persoonlijke informatie ontvangen van door u opgegeven referentie contactpersonen
Als klanten waar u bent aangeboden of waar u werkt of gewerkt hebt, persoonlijke informatie over u met ons delen of die u aanmeldt voor onze dienstverlening; indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze overeenkomst
Van leveranciers in het kader van in- en doorleen, in dat geval hebben wij met de leverancier afgesproken dat deze u informeert en verwijst naar ons privacystatement.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen
TMC Consultancy kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) van ontvangers;
Onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens TMC Consultancy diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen
Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test-,opleidings-, en/of exameninstituten, externe consultants, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen o.a. ten behoeve van keurmerken en certificeringen, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen)
Opdrachtgevers waar we u voor kunnen stellen of waar u via ons aan het werk gaat of bent of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor uw loopbaanbegeleiding, coaching, bemiddeling of outplacement
Individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld uw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op uw verzoek, gegevens verstrekken of die ons, op uw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendburo's
Derden aan wie wij gegevens, met uw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op uw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit
Pensioenfonds, indien van toepassing
Overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.
En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of opgeslagen buiten Nederland. TMC Consultancy heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Uw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat u daar een afdoende mate van bescherming hebt of waar TMC Consultancy passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van uw gegevens te waarborgen. Voor vragen hierover zie contactgegevens hieronder.

UW rechten
U hebt het recht om een verzoek in te dienen voor;
Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken
Rectificatie van uw persoonsgegevens
Verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen
Beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens
Overdracht van uw gegevens.
In geval van uw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij uw identiteit moeten kunnen vaststellen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Heeft u vragen dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website of
Als u klachten heeft dan horen we dat graag, zodat we u verder kunnen helpen en, zo nodig, onze dienstverlening/werkprocessen kunnen aanpassen/verbeteren.
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door TMC Consultancy, dan kunt u contact met ons opnemen via dit formulier.
U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken per e-mail. U hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, bijvoorbeeld, vermoed u verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten.

Beveiliging
TMC Consultancy doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Wij doen dat aan de hand van ons informatiebeveiligingsbeleid. Wij hebben daartoe, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.
Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is TMC Consultancy met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.
U dient u ervan bewust te zijn dat u zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van uw computerapparatuur en/of telefoon en van uw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico.

Wijzigingen
TMC Consultancy kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website. We raden u aan het privacystatement regelmatig na te lezen. Deze versie is opgesteld in December 2019.

Meer informatie
Bezoekers en gebruikers van de website
Als u onze website bezoekt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe u onze website bezoekt. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, voor uw gebruiksgemak en om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven.
Wij verzamelen niet-identificeerbare informatie over gebruikers van de website  zoals bijvoorbeeld datum en tijd van toegang, de bron vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u hebt bezocht, informatie over het type apparaat dat u gebruikt en het materiaal dat u opstuurt via de website.
TMC Consultancy maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze cookiebeleid.
Zodra u gegevens aan ons verstrekt, door het invullen van een formulier of doen van een sollicitatie, verwerken wij die gegevens die u aan ons verstrekt.
Wij vragen u ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

Wij verzamelen persoonsgegevens van u, om;
Te kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties of verzoeken indien u daarvoor een formulier hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten
Informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten
U te benaderen voor aanbiedingen, events en andere informatie die voor u interessant kan zijn
Uw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of u beter van dienst te kunnen zijn.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het verzameld is. De vereiste bewaartermijn bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s waarbij het uitgangspunt is dat wij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Zie ook onze cookiebeleid.

Sollicitanten, (potentiële) professionals of adviseurs, ZZP-ers, medewerkers van leveranciers, deelnemers van klanten of andere personen
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder; bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, in- en doorleen, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, re-integratie, loopbaanbegeleiding en outplacement, advies, onderzoek, planning, personeels- en salarisadministratie.
Lees hier voor meer informatie welke persoonsgegevens u verwerken, waarom en hoe lang we uw informatie bewaren.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Zonder deze gegevens kunnen we onze dienstverlening niet uitvoeren. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen, kwaliteiten of beschikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de functie en/of vanuit opdrachtgevers. Wij vragen u ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.
We kunnen ook (contact)gegevens van u verzamelen indien u deze hebt geplaatst op publieke middelen enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat u geïnteresseerd zou zijn in werk of onze dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse hebt om u bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. U bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn van u op/via het internet. Tip: check dit regelmatig en indien u niet wil dat informatie beschikbaar is voor derden, scherm dit dan goed af.
Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving;
NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
Gegevens over beschikbaarheid en verlof
Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
Pasfoto en video (introductie) - op vrijwillige basis.
Het ID-bewijs mag bij de werving en selectie worden opgeslagen en gecontroleerd om na te gaan of u mag werken in Nederland. Gaat u niet binnen vier weken voor ons aan de slag, dan wordt het ID-bewijs verwijderd.
Wij zetten ons in voor een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen die kan, mee mag doen. Gegevens zoals uw geslacht vragen we op om met u te communiceren, gegevens over leeftijd om u in onze systemen te identificeren en om te bepalen of wij bepaalde verplichtingen hebben (zoals met betrekking tot het loon en of we toestemming nodig hebben van ouders of voogd).

Op het moment dat u voor TMC Consultancy kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt;
Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
Daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van bepaalde functies gegevens in het kader van een pre-employment screening. Indien u via ons wordt in- en doorgeleend aan een opdrachtgever
Gegevens noodzakelijk in het kader van de beperking van de  inlenersaansprakelijkheid (zoals NAW, geboortedatum, BSN, soort ID-bewijs, nummer en geldigheidsduur, indien aanwezig: verblijfsvergunning, A1-verklaring, tewerkstellingsvergunning).
TMC Consultancy legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld; gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakbond, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, loopbaanbegeleiding, coaching en outplacement, planning, personeels- en salarisadministratie.
Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om;
(correct en duidelijk) met u te communiceren
U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert)
Uw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn
Onze dienstverlening te verbeteren; indien we voor trainingsdoeleinden bijvoorbeeld gesprekken opnemen, zullen we u daar van tevoren over informeren
Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (enkel indien dit voor de functie echt relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven)
Inzicht te krijgen in bedrijven waar of via wie u mogelijk ingezet kunt worden of hoe we u kunnen ondersteunen of adviseren bij het zoeken naar werk
U voor te stellen bij onze opdrachtgevers, dit kan ook door middel van geluid-en/of beeldmateriaal, in geval van video’s of foto’s: uitsluitend indien je deze op vrijwillige basis aan ons hebt of zijn verstrekt
U zo goed mogelijk, volgens uw wensen en beschikbaarheid en de mogelijkheden bij onze opdrachtgever, in te plannen;
Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinden) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen
De benodigde acties en administratie uit te voeren in geval wij eigenrisicodrager zijn
Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
Ten behoeve van bepaalde functies gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening
Uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen, waaronder door training, opleiding en testen
Uw loopbaan te begeleiden en je te helpen bij outplacement
Voor management doeleinden waaronder; managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
Aanspraak te kunnen maken op subsidies, premiekortingen, loonkostenvoordeel e.d.
Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, pensioen, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk. Voor bovenstaande doelen en doelgroep is dit over het algemeen een periode van twee, vijf of zeven jaar.

Dat betekent:
(Indien u (nog) niet voor TMC Consultancy hebt gewerkt)
Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor TMC Consultancy hebt gewerkt. U krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven.
Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u dit doorgeven aan uw contactpersoon die er dan voor zorgt dat jouw gegevens verwijderd worden.

Als u voor TMC Consultancy werkt/hebt gewerkt
Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.
Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor TMC Consultancy.

Zakelijke relaties
We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.
Lees hier voor meer informatie welke persoonsgegevens we verwerken, waarom en hoe lang we uw informatie bewaren.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Naam en contactgegevens
Functie
Gegevens van het bedrijf waarvoor u werkt of vertegenwoordigt;
Gegevens om een goede relatie met u kunnen onderhouden
Gegevens ten behoeve van evenementen en bijeenkomsten.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw gegevens om;
De overeenkomst met u te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen
Met u te kunnen communiceren
Een goede zakelijke relatie met u te onderhouden, om;
U aanbiedingen te kunnen doen, relatiegeschenken te verstrekken en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten
U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u u hiervoor hebt aangemeld (opt-in)
Om te kunnen factureren
Om de kredietwaardigheid te kunnen bepalen
Voor rapportagedoeleinden (bijvoorbeeld om de juiste persoon de juiste rapportage te verstrekken)
U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten
Uw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of u beter van dienst te kunnen zijn
Onze dienstverlening te verbeteren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor het onderhouden van of vastleggen van onze relatie en de overige hierboven genoemde doelen, toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

Vragen, opmerkingen of klachten over bescherming persoonsgegevens
Neem contact met ons op als u vragen, opmerkingen of klachten over bescherming persoonsgegevens hebt. Zo kunnen we onze dienstverlening en/of werkprocessen aanpassen of verbeteren.
Voor vragen, opmerkingen of klachten over privacy kunt u contact opnemen met:

Schriftelijk via TMC Consultancy, t.a.v. Juridische Zaken, Keurenplein 41, 1069CD te AMSTERDAM.
Per e-mail: juridischezaken@tmc-consultancy.com
Via het contactformulier.

 

Scroll naar boven