KLACHTENREGELING

* U kunt onze Klachtenregeling hier downloaden *

1. Definities en reikwijdte
Deze regeling verstaat onder:
1.1 de organisatie
TMC Consultancy B.V.
1.2 de klager
degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij de gedraging van de organisatie
1.3 een gedraging
het handelen of nalaten van de organisatie of haar medewerkers;
1.4 de beklaagde
de organisatie tegen wiens gedraging door een klager een klaagschrift is ingediend
1.5 een klaagschrift
een schriftelijke klacht tegen een gedraging van de beklaagde
1.6 de klachtencommissie
de commissie welke bevoegd is de klaagschriften in tweede aanleg in behandeling te nemen
1.7 een beroepschrift
een schriftelijke klacht tegen de beslissing van een directeur, het uitblijven van een
beslissing van een directeur of een gedraging van een directeur.

2. Toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op de behandeling van klachten over gedragingen van TMC Consultancy en haar medewerker.

3. Wijze van indienen
1 Een klager of zijn gemachtigde kan een klacht indienen bij de directeur van de organisatie die de gedraging verricht heeft.
2. Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens:
- de naam en adres van de klager;
- de datum;
- een omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt;
- de gronden waarop de klager bezwaar maakt
3. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde vereisten stelt de directeur van de organisatie klager hiervan op de
hoogte en nodigt klager uit het verzuim binnen twee weken te herstellen.
4. Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet herstelt wordt de klacht niet in behandeling genomen.

4. Indieningstermijn
De termijn voor het indienen van een klaagschrift bedraagt zes weken, te rekenen vanaf de datum waarop de gedraging waarover geklaagd wordt heeft  plaatsgevonden.

5. Kostenloze behandeling
Aan de behandeling van een klaagschrift zijn geen kosten verbonden.

6. Ontvangstbevestiging
De directeur zendt binnen twee weken na ontvangst het klaagschrift een bericht van ontvangst.

7.
De directeur zendt binnen twee weken na ontvangst van de klacht een kopie van het klaagschrift aan de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en
Justitie.

8. Mondelinge behandelingsprocedure
1. De directeur van de organisatie onderzoekt de klacht en nodigt de klager uit voor een persoonlijk onderhoud.
2. De directeur hoort de klager en kan tevens inlichtingen bij derden inwinnen.

9. Schriftelijke behandelingsprocedure
1. Indien de klager niet gehoord wenst te worden volgt een schriftelijke behandeling van de klacht.
2. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 3 wordt het klaagschrift niet in behandeling genomen.

10. Beslissing
De directeur beslist binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift op de klacht.

11. Schriftelijke mededeling
De beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld.

Scroll naar boven