ALGEMENE VOORWAARDEN

* U kunt onze Algemene Voorwaarden hier downloaden *

1. Algemeen
In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft
- opdrachtnemer: TMC Consultancy

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

3. Offertes
Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de  opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten
daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de dienst heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, Omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Alle
offertes en prijsopgaven door of vanwege TMC Consultancy gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door TMC Consultancy schriftelijk anders is vermeld en
hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening.

4. Overeenkomst
Bij overeenstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aanbieding of offerte zendt opdrachtnemer de opdrachtgever een contractvoorstel toe. De overeenkomst komt tot stand indien opdrachtnemer het ondertekende contract retour heeft ontvangen of wanneer opdrachtnemer, met uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, aanvangt met uitvoering van de werkzaamheden die in de overeenkomst zijn weergegeven.

5. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed, en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle gegevens die opdrachtnemer nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers vanuit de organisatie van opdrachtgever, indien die bij de werkzaamheden betrokken zijn. Als opdrachtnemer daarom verzoekt verschaft de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een passende werkruimte met de vereiste telecommunicatieaansluitingen.

6. Uitvoering van de opdracht
6.1 Uitvoerder(s)
Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welk(e) perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever
kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
6.2 Wijziging uitvoerder(s)
Als de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst een andere functionaris wenst te zien ingeschakeld, dan kan hij van TMC Consultancy
verlangen dat deze naar het beste vermogen zal zoeken naar een vervanger. Zolang deze niet is gevonden, zal de opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van het voor de werkzaamheden van de eerst ingezette functionaris ten behoeve van de opdrachtgever overeengekomen aantal dagdelen, ook als de eerst ingezette functionaris – dit ter keuze van de opdrachtgever – geen werkzaamheden (meer) verricht. TMC Consultancy kan in overleg met de opdrachtgever een andere interim manager voordragen indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk of beter is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Als de functionaris door arbeidsongeschiktheid
verhinderd is om de aan de uitvoering van de opdracht verbonden werkzaamheden te verrichten, dan is TMC Consultancy gerechtigd een andere functionaris voor
het verrichten van de werkzaamheden in te zetten.
6.3 Wijziging van de opdracht
Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijk bereikte overeenkomst afbreuk doen, dan wordt hierover tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tijdig overleg gevoerd, teneinde de overeenkomst aan de gewijzigde situatie aan te passen. Indien noodzakelijk wordt de overeenkomst schriftelijk aangepast.
6.4 Meerwerk
Pas wanneer de opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, verricht opdrachtnemer werkzaamheden die niet zijn opgenomen in de
overeenkomst en brengt deze aan opdrachtgever in rekening. Het toestemmingsvereiste geldt niet indien het verrichten van meer werkzaamheden valt binnen de zorgplicht van opdrachtnemer.
6.5 Betrekken van derden
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door opdrachtgever of opdrachtnemer geschiedt uitsluitend in onderling overleg en daaruit voortvloeiende overeenstemming.
6.6 Overname personeel
Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personen die vanuit de wederpartij betrokken
zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht in dienst nemen of met deze personen over indiensttreding onderhandelen dan uitsluitend in overleg met de
wederpartij.

7. Tarieven en kosten van de opdracht
7.1 Honoraria en tariefaanpassing
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de overeenkomst aangegeven of daarin begrepen zijn de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen in het honorarium worden zij afzonderlijk berekend. Bij tussentijdse wijziging van tarieven en/of honoraria is opdrachtnemer gerechtigd tot doorberekening van tariefaanpassingen of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen.
7.2 Facturering
Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt in rekening gebracht conform in de overeenkomst vastgestelde termijnen. Over alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting (BTW) afzonderlijk in rekening gebracht.

8. Betaling
Het gefactureerde bedrag dient te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Indienopdrachtgever een factuur niet binnen deovereengekomen termijn betaalt, is hij, zonder datnadere ingebrekestelling is vereist, een rente verschuldigd van 1,5% voor elke maand of gedeeltedaarvan dat hij in gebreke blijft de factuur te voldoen.Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturenschorten de betalingsverplichting niet op.
8.1 Opschorting van de opdracht
Indien betaling binnen 30 werkdagen achterwege blijft, kan opdrachtnemer met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Hierbij worden de kosten en/of schade op opdrachtgever verhaald op basis van het dan geldende tarief voor betreffende diensten.
8.2 Vordering
Door opdrachtnemer te maken of gemaakte kosten ter zake van nakoming van verplichtingen van opdrachtgever zijn ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van
€ 12.000,00 en zijn direct door opdrachtnemer opeisbaar. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de declaraties.
8.3 Reclames
Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 werkdagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

9. Leveringstermijn
De duur van de opdracht kan, behalve door inspanning van opdrachtnemer, worden beïnvloed door diverse factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die opdrachtgever (heeft) verstrekt en de medewerking die wordt verleend. Derhalve zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. De overeenkomst kan - tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is - door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

10. Opzegging
Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
10.1 Opzegging door opdrachtgever
Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie van de opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen.
10.2 Opzegging door opdrachtnemer
Opdrachtnemer kan tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst slechts dan overgaan indien, ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, van haar in alle redelijkheid een voltooiing van de opdracht niet kan worden gevergd. Opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van declaraties van tot dan toe verrichte werkzaamheden en diensten, waarbij aan opdrachtgever onder voorbehoud de resultaten van tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt worden deze in rekening gebracht.

11. Intellectuele eigendom
Eigendomsrechten op modellen, technieken en instrumenten, waaronder alle geestesproducten van opdrachtnemer gerekend worden voor zover deze uit de wet voortvloeien, berusten bij en blijven eigendom van opdrachtnemer. Openbaarmaking, buiten de organisatie van opdrachtgever, kan derhalve alleen geschieden na schriftelijk verkregen toestemming van opdrachtnemer. Bij overtreding verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare, niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van € 250.000,00 voor iedere overtreding en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt.

12. Vertrouwelijkheid
Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden, tenzij sprake is van een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van opdrachtgever. Opdrachtgever zal,zonder toestemming van opdrachtnemer, aan derden geen mededeling doen over opdrachtnemer, zoals haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

13. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen inde uitvoering van de interim-opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betreffende opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade, veroorzaakt door de tekortkomingen, worden beperkt tot het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in het kader van de betreffende opdracht heeft ontvangen. Bij interim-opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan een half jaar geldt een verdere beperking van de hierboven genoemde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

14. Klachtenregeling
Klachten worden behandeld conform de procedure, omschreven in het kwaliteitssysteem van TMC Consultancy. Klachten betreffende de uitvoering van opdrachten dienen schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. Binnen één werkdag na ontvangst van de schriftelijke klacht zal de opdrachtgever door opdrachtnemer worden geïnformeerd over de verdere afhandeling van de klacht. In onderling overleg en overeenstemming tussen partijen wordt zorg gedragen voor passende vervolgacties.

15.Toepasselijk recht
Op alle transacties tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16.Geschillenregeling
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van andere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mogen zijn, worden bij uitsluiting van de bevoegde Rechter in het Arrondissement Amsterdam gebracht,tenzij opdrachtnemer het geschil aan een andere rechter wenst voor te leggen.

Deponering
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.

Inschrijving Kamer van Koophandel
TMC Consultancy is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
(KvK) 77615514

Scroll naar boven